נובמבר 2006, כרך 15, מס' 4

 
 
אתגרים בהוראת הטכנולוגיה השיקומית בעידן המידע
מאת: דינה לבל ומיקי רונן
מילות מפתח: מודל הוראה, יישומי טכנולוגיה
 
תקציר:
מאמר זה פורס את המטרות והאתגרים של הוראת נושא הטכנולוגיה השיקומית, שבין היתר מרחיב את "ארגז הכלים" של מרפאים בעיסוק עתידיים בנוגע להתאמת סביבות. המאמר מציג את מודל ההוראה המיושם בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל-אביב, ואת ההערכה המתוקשבת של תוצרי עמיתים המשמשת בו-זמנית אמצעי פדגוגי וכלי לבחינת יעילותו של מודל ההוראה כולו. מניתוח הממצאים הכמותיים והאיכותניים שנאספו באמצעות הערכת העמיתים המתוקשבת, ומן המשובים של הסטודנטים, נמצא כי הם רכשו ידע בתחומים השונים של יישומי הטכנולוגיה ועם זאת פיתחו כישורי מידענות. הסטודנטים למדו להציג ולהעריך תוצרים בדרך מושכלת ומקצועית, להעריך את הישגיהם בהשוואה לעמיתיהם, והפנימו את ערל החקר והצגת המוצרים כחלק אינטגרלי של העיסוק בתחום זה. הערכת תוצרי העמיתים שימשה את המרצה גם כאמצעי נוסף להערכת הישגי הלומים בשיטות התואמות את מודל ההוראה.
 
Challenges of Teaching Rehabilitation Technology
 
:Summary
This article sets forth the goals, challenges and teaching methods of Rehabilitation Technology to Occupational Therapy students at the school of Health Professions at Tel Aviv University. The teaching model emphasizes the ability to generate new knowledge and to present it. The students' products are evaluated by their peers using a newly developed web-based system. The analysis of the quantitative and qualitative data generated from the Peer Evaluations, and students' feedback show that they learned about Rehabilitation Technology while developing skills in Information Technology. They learned how to present and evaluate their own achievements relative to their peers. They were able to recognize the value of their own work and the presentation of the products as an integral part of the learning process. In addition to its pedagogical value, the Peer Evaluation served as a tool for evaluating this teaching method.