נובמבר 2005,כרך 14, מס' 4

 
 
חקירת היחסים בין ליקוי מוטורי בקרב ילדים החשודים כבעלי הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) ובין קשיים רגשיים/התנהגותיים
מאת: Nancy Heath, PhD, Jessica Toste, Bed, Cheryl Missiuna, PhD, OTReg (ONT 
 
תקציר:
במחקר זה, קבוצה של 54 ילדים עם קשיים רגשיים ו/או התנהגותיים משמעותיים ((EBDאובחנה על-ידי ה-Movement Assessment Battery for Children (M-ABC). לחמישה-עשר ילדים (DCD& EBD) שקיבלו ציונים מתחת לאחוזון ה- 15 ב-M-ABCהותאמה קבוצת ביקורת על-פי משתנים של גיל, מנת משכל ומגדר. קבוצת הביקורת כללה 15ילדים אחרים (EBD) שקיבלו ציונים בטווח הנורמה ב-M-ABC. נערכה השוואה בין הציונים של הילדים בשתי הקבוצות ב- (SPPC) Self-Perception Profile for Children וב-Behavior Assessment System for Children (BASC). התוצאות הראו שילדים עם  DCDועם EBDדיווחו על תפיסה-עצמית של התנהגותם וערך-עצמי גלובלי גבוהים יותר מאשר ילדי,EBDואילו ההורים דירגו את תפיסות-העצמי של קבוצה זו כנמוכות יותר לגבי הופעה פיזית ויכולת ספורטיבית. מורות דירגו ילדים עםDCDועם EBDכמציגים סימנים של דיכאון והתנהגות בעייתית יותר מילדים בעליEBDבלבד. קשיים מוטוריים המאפייניםDCDשכיחים מאוד בקרב ילדים עםEBD, וכשהם מופיעים יחד עםEBD, הם קשורים לדעות שליליות יותר על הילד של מורות ושל הורים כאחד.
 
An Exploration of the Relationship between Motor Impairment and Emotional/Behavioural Difficulties amongst Children Suspected of having DCD
 
Summary:
The present study was conducted to explore the presence of motor impairment (MI) characteristic of DCD within a sample of children with EBD, and to compare two matched groups of children who had EBD, one with comorbid motor impairment characteristic of DCD and one without, on indices of socio-emotional functioning. A group of 54 children with EBD were examined using the Movement Assessment Battery for Children (M-ABC). Fifteen children (MI & EBD) who scored below the 15th percentile were matched on the basis of age, IQ, and gender with 15 other children (EBD) who scored within the normal range.
Ratings on the Self-Perception Profile for Children (SPPC), and the Behaviour Assessment System for Children (BAC) were compared. Results indicated that children with MI & EBD reported higher self-perceptions of their behavioural conduct and global self-worth than EBD children while parents rated this group's self-perceptions as lower on physical appearance and athletic competence. Teachers rated children with MI & EBD as displaying more depressive symptoms and problematic behaviours than children with onlyEBD. Motor impairment characteristic of DCD is very prevalent in children with EBD and, when co-occurring with EBD, is associated with more negative views of the chid by teachers and parents.