נובמבר 2005,כרך 14, מס' 4

 
 
התפקוד הוויזומוטורי של ילדים עם חשד לאבחנה של DCD בהשוואה לילדים עם התפתחות מוטורית תקינה
מאת: שרה רוזנבלום, OT, PhD, יעל ארגמן, נועה מנדלסון ואפרת פייס-אבירם, מרפאות בעיסוק
 
תקציר:
רקע:Developmental Coordination Disorder(DCD) הוא חסר ניכר בהתפתחות קואורדינציה מוטורית הפוגע בתפקודי היום-יום ובלמידה אקדמית שלא על רקע פגיעה מוירולוגית וללא פגיעה באינטליגנציה (APA, 1994). מטרת מחקר זה היא לבדוק אם יש הבדל בין ילדים החשודים כסובלים מ-  DCD, לבין ילדים עם התפתחות מוטורית תקינה בביצוע מטלות המערבות אינטגרציה ויזומוטורית.
שיטה: לצורך איתור הילדים נעשה שימוש בשאלון לגננת לאיתורDCD((Rosenblum, 2005. השאלון הועבר תחילה לגננות של שמונה גנים והן מילאו אותו על 251 ילדים בגילאים 4 עד 6.6 שנים. על פי תוצאות השאלונים שהועברו לגננות, נבחרו 20 ילדים החשודים כסובלים מ-DCD, ולהם הותאמה קבוצת ביקורת. לכלל 40 הילדים (קבוצת המחקר והביקורת) שנבחרו להשתתף במחקר הועברו שאלון דמוגרפי שמולא בידי ההורים, שאלון לאיתורDCDלהורים ((Rosenblum, 2005, ואבחון ה-Developmental Test of Visual Motor Integration(VMI) ((Beery & Buktenica, 1997. 
תוצאות: נמצאו הבדלים מובהקים בציון הסופי בין הילדים בקבוצת המחקר לבין הילדים בקבוצת הביקורת באבחון ה-VMI. נמצא מתאם בינוני גבוה בין הציון הסופי של השאלון איתור לגננת לבין הציון בשאלון האיתור שמולא בידי הורים.
בדיון יושוו תוצאות המחקר הזה על אודות הבדלים בביצוע הוויזומוטורי בין ילדים החשודים כ-DCDלבין ילדים עם התפתחות מוטורית תקינה לתוצאות מחקרים קודמים ויידונו ההשלכות האפשריות לתהליכי הערכה וההתערבות הממוקדות בילדים אלו.
 
A comparison of visuomotor function between children suspected of having DCD to that of typical children
 
Summary:
Developmental coordination disorder (DCD) is a severe impairment in the development of motor coordination that significantly interferes with academic achievement and/or activities of daily living, which does not result from neurological damage or intellectual retardation. (APA, 1994). This study examined whether or not a difference exists between children suspected of having DCD and typical children in the performance of tasks that involve visual-motor perception.
 A questionnaire for the identification of DCD by kindergarten teachers (Rosenblum, 2005) was administered to kindergarten teachers (from 8 different kindergartens) who were asked to complete them with respect to 251 children aged 4-6.6 years. Based on the results of the teachers' questionnaires, twenty children suspected of having DCD were chosen and a matched control group was recruited. The parents of the 40 participating children were asked to complete a demographic questionnaire, a questionnaire for the identification of children with DCD by parents (Rosenblum, 2005), and the Developmental Test of Visual Motor Integration  (VMI) (Beery & Buktenica, 1997).
 Significant differences were found between the total VMI scores of the children in the two groups. A moderate-high correlation was found between the total scores of the kindergarten teacher questionnaires and those of the parent questionnaires for the identification of children with DCD.
The discussion includes a comparison between the findings of current research regarding the differences in visuomotor performance between children suspected of having DCD and that of typical children, to the results of prior studies in this area. The possible ramifications in terms of the evaluation process and early intervention of children such as these are also discussed. 
This study was conducted within the framework of a research seminar course in the department of Occupational Therapy at The University of Haifa, under the guidance of Dr. Sara Rosenblum.