נובמבר 2005,כרך 14, מס' 4

 
 
הקשר בין מיומנויות מוטוריות וויזומוטוריות לבין איכות הכתב בקרב ילדים עם 'הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (Developmental Coordination Disorder)
מאת: גלי גולדברג-שטרן, OTR, MSc, נעמי וינטראוב, OTR, PhD
 
תקציר:
מטרות המחקר הנוכחי היו לבדוק את שכיחות ליקויי הכתיבה בקרב ילדים עםDCDולבחון את הקשר בין גורמים מוטוריים וויזומוטוריים, לבין קריאות כתב-היד ומהירות הכתיבה. במחקר נכללו 15 ילדים עם DCDתלמידים בכיתות ב' ו-ג'. הילדים אובחנו כ-DCDלפי הערכת הוריהם, מתוך שאלון ה-Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ)(Wilson, Kaplan, Crawford, Campbell, & Dewey, 1999) וכן על-ידי אבחון ה-Movement Assessment Battery for Children (MABC)(Henderson & Sugden, 1992). תוצאות המחקר הראו כי ל- 53% מהתלמידים שאובחנו כ-DCDיש לקות כתיבה. ביןVMIלבין מהירות הכתיבה נמצאו קשרים חזקים מובהקים רק בקרב ילדים ללא לקות כתיבה. הקשרים בין המיומנויות המוטוריות הגסות והעדינות מתוך אבחון ה-MABCלבין מיומנות הכתיבה היו מועטים ולא עקביים. תוצאות מחקר זה מחזקות את הזיקה שביןVMIומיומנות הכתיבה. מממצאי המחקר ניתן להסיק שעל-מנת לאתר ולאבחן ילדים עםDCDוליקויי כתיבה, מבחן ה-MABCאינו מספק וקיים צורך לשלב מבחנים אחרים הבודקים מיומנויות מוטוריות עדינות וויזומוטוריות.
המאמר הוכן על בסיס עבודת התיזה לתואר שני של גלי גולדברג-שטרן, במסגרת לימודי המוסמך בבית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 
The relationship between Motor and Visuomotor Skills and Quality of Handwriting amongst Children with Developmental Coordination Disorder (DCD
 
Summary:
 
The purpose of this study was to examine the prevalence of dysgraphia among children with DCD, and to examine the correlation between motor and visual-motor factors and handwriting quality and speed. The research included a sample of 15 second- and third-grade students with DCD. The children were reported to have DCD by their parents, who completed the Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) (Wilson, Kaplan, Crawford, Campbell & Dewey, 1999). In addition, the Movement Assessment Battery for Children (MABC) (Henderson & Sugden, 1992) was used. Results showed that 53% of the children, diagnosed as DCD, were also found to have dysgraphia. In addition, a strong and significant correlation between visual-motor integration and writing speed among the children with DCD without dysgraphia was found. The correlation between gross and fine motor skills, as measured by the MABC, and handwriting skills was found to be small and inconsistent. The results of this study confirm the relationship between visual-motor integration and handwriting skills. They also suggest that the MABC is insufficient for identifying and diagnosing children with DCD and dysgraphia, and there is a need to use other tests that examine fine motor and visual-motor skills.
 
This article is based on the Master's Thesis for and MSc in Occupational Therapy of Gali Goldberg-Stern, Hebrew University of Jerusalem and Hadassah, Jerusalem.