נובמבר 2005,כרך 14, מס' 4

 
 
בדיקת תוקף ומהימנות השאלון (DCDQ) לצורך התאמתו לאוכלוסית הילדים בישראל
מאת: רותי טראוב – בר אילן, OT, MSc, עמיה ולדמן-לוי, OT, MSc, שולה פרוש, OT, PhD.
 
תקציר:
בשנים האחרונות מופנים להערכה וטיפול בריפוי בעיסוק ילדים רבים עקבDevelopmental Coordination Disorder(DCD). מרפאים בעיסוק משתמשים באבחונים ישנים וחדשים כדי לאבחן את הקשיים העומדים בבסיס האבחנה, אולם בישראל עדיין לא הותאם אף כלי סינון מכל סוג שהוא לאוכלוסיית ילדים אלו. שאלון ה-DCDQ(Developmental Coordination Disorder Questionnaire)
(Wilson, Kaplan, Crawford, Campbell & Dewey, 2000)הוא כלי סינון המיועד להעריך את התפקוד המוטורי של ילדים עםDCDבגיל בית ספר, באמצעות דיווחי הוריהם. מטרת המחקר הייתה לבדוק את תוקף השאלון ואת המהימנות שלו בגרסתו העברית, בקרב אוכלוסיית ילדים ישראלית.
שיטה: אוכלוסיית המחקר כללה 56 ילדים בני 12.9-6.11 שנים. מהם 28 ילדים החשודים כסובלים מ-DCDו-28 ילדים שהותאמו לקבוצה הראשונה לפי מגדר וגיל ושאינם חשודים כסובלים מ-DCD. נבדקו תוקף תוכן, תוקף מבנה ומהימנות פנימית.
תוצאות: נמצא כי לשאלון תוקף מבנה גבוה בהיותו מבחין בין קבוצות הילדים עםDCDוללאDCDכשהציון בו איננו תלוי בגיל המבדקים. כמו כן, הממצאים מורים על כך שהשאלון בעל מהימנות פנימית גבוהה. לסיכום אפשר לציין כי, ה-DCDQבעל איכויות פסיכומטריות גבוהות ומתאים לשימוש כשאלון סינון בישראל.
 
 
Validity and Reliability of the Developmental Coordination Disorder Questionnaire for school-aged children in Israel
 
Summary:
The purpose of the current study was to investigate the validity and reliability of the Hebrew translation of the DCDQ for use with Israeli children. 
Fifty-six children between the ages 6.11 and 12.9 years participated in the study. Twenty-eight of these children were suspected of having DCD. The control group consisted of 28 non-DCD children matched for age and gender. The questionnaires were completed by the participants’ parents and were analyzed for content validity, construct validity and internal validity.
The groups differed significantly on the total DCDQ score, supporting the construct validity of the questionnaire, as adapted for use in Israel. Also Cronbach’s coefficient alpha for the total DCDQ score, and correlations between the total score and each of the questionnaire sub-scores were calculated, supporting the internal validity of the questionnaire (α="" .88 for the total assessment; r=.67 to r=.91, p<.001).
These analyses indicate that scores on the DCDQ are not influenced by a child’s age or gender, confirming the rationale for using the questionnaire as a tool for assessing motor function, regardless of the age or gender of the child (Wilson et al., 2000).
These findings indicate that the Hebrew version of the DCDQ is a reliable and valid screening tool for use with Israeli children, based on its psychometric properties.
This article is based on the findings obtained by G. Goldenberg, R. Huri-Shahin, A. Shokonova, I. Baruch-Dinari, & A. Ades, students enrolled in the Masters of Occupational Therapy program, School of Occupational Therapy, Hebrew University and Hadassah, Jerusalem, Israel.