מאי 2004, כרך 13, מס' 2

 
 
חווית האכלה של אימהות את תינוקן בשנת חייו הראשונה
מאת: דליה גונן, MSc, OTR ; דליה זק"ש, Ph.D, OTR
מילות מפתח: האכלה, קשר אם-ילד, יחסי האכלה, מחקר איכותני
 
תקציר:
המאמר מבוסס על עבודת התיזה של דליה גונן, במסגרת לימודי מוסמך בבית הספר לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.
 האכלה מהווה תפקוד הורי יום-יומי חיוני וקריטי לחיי האדם(AOTA, 1996). תיאוריית ההתקשרותAttachment)) מתייחסת לאינטראקציות המתקיימות בזמן האכלה, הבונות הומיאוסטזיס, מעודדות התקשרות, ומציגות את הדפוס ההורי המאפשר התפתחות (Satter, 1990). יחסי ההאכלה אלו מייצגים לכן את הדפוס הכולל של היחסים בין ההורים לתינוקות (Hagekull, Bohlin & Rydell, 1997; Satter, 1986).
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק איך חוות אימהות את ההאכלה בתוך הקונטקסט ההורי היום-יומי, ולחקור את התנהגותן בסיטואצית ההאכלה עם תינוקן, כשהוא בן 9 חודשים ובן שנה. הוא השתמש בשיטה איכותנית-נטורליסטית, כשהכלים לאיסוף הנתונים היו תצפית משתתפת (Rebeiro, 2001 ) וראיון אתנוגרפי, שהתקיימו פעמיים אצל כל אם. באנליזה זוהו 3 תמות עיקריות: 1) 'יחסי האכלה הם מערכת ייחודית בתוך קונטקסט יחסי אם-תינוק', 2) 'יחסי האכלה מתעצבים ונבנים עם ההתפתחות של התינוק', 3) 'עצמאות היא הדילמה המרכזית ביחסי האכלה'.
מחקר זה אפשר ללמוד על עמדותיהן, אמונותיהן ונקודות מבטן של אימהות, תוך שהן מתמודדות עם האוטונומיה הגוברת של הילד בן 9 חודשים ושנה בתוך הסביבה הביתית שלהן. הוא בחן את המשמעות המיוחדת של ההאכלה עבור האימהות, ואת המבנה של סיטואצית ההאכלה, שכלל הן את תנאי ההאכלה והן את התנהגות התינוק.
 
The Mother's Experience of Feeding Her Child During the First Year of Life
 
Summary:
A central daily parental function is feeding (AOTA, 1996). In the Attachment Theory, the interaction that takes place during feeding is emphasized – an interaction that activates the child that strives for homeostasis, encourages attachment, and sets the parenting pattern that enables development (Satter, 1990). As such, the feeding relationship is representative of the general parent-infant relationship (Hagekull, Bohlin & Rydell, 1997; Satter, 1986).
The purpose of this research was to invistigate how mothers experience feeding within the context of daily parenting, to discover the meanings they give to feeding, and to examine their behaviors in the feeding situation with their infants, at age nine months and at one year.
A qualitative research method was employed, using participant observation and ethnographic interviews, at two periods of time. Analysis revealed three themes:
1) The feeding relationship is unique in the context of the mother-infant relationship. 2) The feeding relationship develops alongside the overall development of the infant. 3) The central dilemma in the feeding relationship is independence.
The present research provided an opportunity to learn about mothers' attitudes, beliefs and points of view, and to see how they coped with the growing autonomy of a 9 and 12 months old child in the home environment. It referred to the special meanings that feeding has for mothers, and to the structure of the feeding situation that includes both the feeding conditions and the child's behavior.