נובמבר 2004, כרך 13, מס' 4

 
 
בדיקת צרכים של נפגעי נפש המשתתפים בתכניות ל"השכלה נתמכת" ושל נפגעי נפש שאינם משתתפים בתכניות, על פי הערכתם ועל פי הערכת מטפליהם
מאת: עדי טאו, עדי גולדהירש, נעמי הדס-לידור
מילות מפתח: צרכים, נפגעי נפש, שיקום בקהילה, השכלה נתמכת
 
תקציר:
מחקר זה עסק בתכניות להשכלה נתמכת לנפגעי נפש בישראל, כחלק מתהליך שיקומם. למחקר היו שתי מטרות עיקריות: האחת, להשוות בין האופן שבו נפגעי נפש מעריכים את צרכיהם, לבין האופן שבו מטפליהם מעריכים צרכים אלו. והאחרת, לבחון אם צרכיהם של נפגעי נפש, המשתתפים בתכניות להשכלה נתמכת שונים מצורכיהם של מי שאינם משתתפים בתכניות, הן על פי הערכותיהם של נפגעי הנפש עצמם, והן על פי הערכות מטפליהם.
בשני העשורים האחרונים הולך ומשתלב מרכיב ההשכלה כחלק אינטגרלי משירותי השיקום הכוללניים בבריאות הנפש. שילובו נעשה במסגרת תכניות ופרויקטים של "השכלה נתמכת". בישראל ההשכלה הנתמכת היא תחום חדש יחסית, ועיקר המידע עליה מבוסס על מחקרים שנערכו בחו"ל. ממחקרים אלו עולה, כי לרכישת השכלה במסגרת של תכניות להשכלה נתמכת יש השפעה חיובית ניכרת על משתתפים נפגעי נפש, ועל תהליך שיקומם. בבסיסו של מחקר זה עומדת ההנחה כי השתתפות בתכניות להשכלה נתמכת משפיעה על צורכיהם האינדיווידואליים של נפגעי נפש, ועל תפיסת צורכיהם בעיני המטפלים.
במחקר השתתפו 56 נפגעי נפש משלוש יחידות שיקום פסיכיאטרי, מהם 28 שהשתתפו בתכניות להשכלה נתמכת, ו-28 שלא השתתפו בתכניות ושימשו כקבוצת בקורת. כמו כן השתתפו במחקר 15 מספקי שירות,  ששימשו כמטפליהם האישיים של נפגעי הנפש בעת עריכת המחקר. הכלי המחקרי ששימש לבדיקת צורכי הצרכנים, על פי הערכותיהם ועל פי הערכות מטפליהם, היה שאלון "גלולות הפלא", המבוסס על תיאורית הצרכים שלMaslow.
מתוצאות המחקר עולה, כי הן על פי הערכות הצרכנים, והן על פי הערכות מספקי השירות, נפגעי נפש שואפים לסיפוק הצרכים הגבוהים יותר בתורתו שלMaslow, אם כי נמצאה מובהקות בהערכות מספקי השירות בלבד. כמו כן עולה, כי על פי כלל ההערכות לנפגעי נפש המשתתפים בתכניות להשכלה נתמכת, צרכים גבוהים יותר מלנפגעי נפש שאינם משתתפים בתכניות. ואולם, הבדל זה ניכר באופן מובהק רק בתפיסת מספקי השירות את צורכי הצרכנים.
ממצאי מחקר זה מעשירים את הידע בעניין יתרונות ההשתתפות של נפגעי נפש בתכניות להשכלה נתמכת. וכן הממצאים עשויים לספק למספקי שירות בתחום בריאות הנפש, ובכללם מרפאים בעיסוק, מידע מועיל לגבי נפגעי נפש, צורכיהם ותפיסותיהם.
 
 
Examination of the needs of consumers of psychiatric services who participate in supported education programs and of those who do not, according to both the consumers’ own evaluations and those of their therapists
 
Summary:
This study examined supported education programs for consumers of psychiatric services inIsrael, as part of their rehabilitation process. The study had two main goals. The first goal was to compare between consumers’ evaluations and therapists’ evaluations of the consumers’ needs. The second goal was to examine whether the needs of consumers who participate in supported education programs differ from those who do not, according to the evaluations of the consumers’ themselves and those of their therapists.
In the last two decades, education has gradually become an integral part of the comprehensive rehabilitation basket for consumers of psychiatric services. It’s integration is realized in programs and projects of supported education. InIsrael supported education is a relatively new field of practice, and information is therefore primarily based on research performed elsewhere. These studies reveal that supported education programs have a significant positive effect on participating consumers of psychiatric services and on their rehabilitation process. Fundamental to the present study is the assumption that participation in supported education programs affects the needs of consumers of psychiatric services and their therapists’ views of those needs.
The present study involved 56 consumers from three psychiatric rehabilitation units, 28 of whom participated in supported education programs, and 28 who have not, the latter serving as a control group. In addition, participating in the study were 15 therapists who served as the consumers’ personal therapists when the study was conducted. The consumers’ needs, according to both their own evaluations and those of the therapists, were examined using the “Magical pills” questionnaire, which is based on Maslow’s needs theory.
Results reveal that, according to both consumers’ and therapists’ evaluations, consumers of psychiatric services aspire to fulfill the higher needs in Maslow’s theory, although statistical significance was found only in the therapists’ evaluations. In addition, according to all evaluations, the needs of consumers who participate in supported education programs are higher than those of consumers who do not participate. This difference is significant only in the therapists’ perception of consumers’ needs.
This study’s findings contribute to the body of knowledge about the benefits of supported education programs for consumers of psychiatric services. In addition, the findings might provide useful information for mental health therapists, including occupational therapists, concerning psychiatric consumers, their needs and views.