אוגוסט 2004, כרך 13, מס' 3

 
 
תכונות פסיכומטריות של שאלון הרציה
מאת: Yanling Li and Gary Kielhofner
מילות מפתח: מוטיבציה, הערכה, מודל העיסוק האנושי
 
תקציר:
מטרות: מאמר זה מציג תוצאות מחקר על הגרסה הרביעית של שאלון הרציה, הערכה תצפיתית שנוצרה כדי להשיג מידע לגבי מוטיבציית הלקוח. מחקר זה בדק את תוקפו הפנימי של השאלון והאם פריטי הסקאלה מבחינים בין אנשים ברמות שונות של רצון, ביעילות. שיטה: נתונים נאספו מחמישה בודקים על 36 משתתפים, בבית-חולים ובקהילה. ניתוח ראש רב-היבטי נבחר לניתוח הנתונים. תוצאות: 14 הפריטים של הסקאלה מדדו את המבנה החד-מימדי הבסיסי (ריצה) ביעילות. אין פריטים, משתתפים או בודקים שאינם מתאימים. הסקאלה מדדה את כל המשתתפים באופן תקף. כל פריט שבסקאלה כוונו באופן מתאים למשתתפים, והיררכית הפריטים נשארה כמו בהשערה. כמה פריטים כוילו לקטגוריות של ריצה השונות מהמצופה. כל הבודקים השתמשו בסקאלה באופן תקף, למרות שגילו דרגות שונות של נוקשות מול הנטייה להקל. סיכום: הסקאלה גילתה איכויות טובות של מדידה. היא מודדת רציה, ומסווגת אנשים לרמות שונות של רציה. לכן, ניתן להשתמש בה באופן תקף על-ידי בודקים במסגרות שונות. סיבות להכנסת פריטים מסוימים לקטגוריות שונות של ריצה נבדקו. השלכות לשימוש בסקאלה באופן מעשי ולעידון ומחקר עתידי נדונו.  
 
 
Psychometric Properties of the Volitional Questionnaire
 
Summary:
Objectives. This paper presents the results of a study of the fourth version oftheVolitional Questionnaire (VQ), an observational assessment designed to capture information about a client’s motivation. This study examined the internal validityof theVQ and whether its scale’s items could effectively discriminate between persons at different levels of volition. Method of study: Data were collected from 5 raters on 36 participants in both hospital and community settings. Multi-faceted Rasch analysis was used to analyze the data.Results.The 14itemsof the VQ rating scaleworked effectively to measure the underlyinguni-dimensionalconstruct for which they were designed, i.e. volition.There are no misfitting items, participants or raters. The VQ rating scalevalidly measuredallthe participants. Each of the scale’sitems was appropriately targeted to the participants and the item hierarchy remained basically the same as hypothesized. A couple of items were calibrated into different volition categories than expected.All theraters used theVQ rating scalein a valid manneralthoughraters hadvarieddegree of severity/leniency. Conclusions: TheVQ rating scale demonstrated good measurement qualities. The VQcan provide a valid measure of volition, separating people into different levels of volition. Hence, it can readily be used in a valid manner by raters in different settings.
Reasons for misplacement of some items in different volition categories are explored. Implications for use of the VQ rating scale in practice and for further refinement and future research are discussed.