נובמבר 2000, כרך 9, מס' 4

 
 
תקציר מאנגלית: תקפותו של ה-Modified Dynamic Visual Processing Assessment
מאת: ננסי פינקלשטיין-קליין
 
תקציר:
מחקר זה בוחן את תקפות מבחן ה-M-DVPA(Modified Dynamic Visual Processing Assessment) בהערכת יכולת מבוגרים עם פגיעת ראש לביצוע פעולות אינסטרומנטליות ביומיום.
שיטה: שני אבחונים חזותיים (MVPTוה-M-DVPA) הועברו ל- 60 מבוגרים עם פגיעת ראש, תוצאות האבחונים נותחו בהקשר לאבחון נוסף שלIADL, ה-AMPS.
תוצאות: ה-M-DVPAנמצא קשור יותר ל-AMPSמאשר למ-MVPT. ממצאי המחקר נותנים ראיות לתקפות של ה-M-DVPAולכך שניתן להציג את היחסים בין עיבוד חזותי לבין ביצועים בתחום ה-IADL. יתר על כן, נמצא כי ה-M-DVPAמתייחס בעוצמה רבה יותר לביצועים תפקודיים מאשר ה-MVPT.