נובמבר 1996, כרך 5, מס' 4

 
 
תקצירים מאנגלית: מודל מרכזי הדרכה - הערכת המדריכות, גישת הדרכה אלטרנטיבית
מאת: תמר אבי יצחק, חנה קלנר
 
תקציר:
המאמר מדווח ודן בתוצאות מחקר, שמטרתו להעריך את מודל ההדרכה בקבוצות, שפותח בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב. המאמר מתבסס על ממצאי השלב השני של הערכת המודל ומתרכז בתפיסות ההדרכה של המדריכות אשר לקחו חלק בהדרה בקבוצות במרכזי הדרכה.
מטרות המחקר הן:
1.      לזהות דפוסי התנהגות ניהולית של המדריכות במרכזי ההדרכה.
2.      לאמוד את התפיסות וההערכות של המדריכות באשר לרישומה של הדרכה בקבוצות על ההתנסות הלימודית היחודית לצורת הדרכה זו.
3.      להעריך את השפעתם של דפוסי התנהגות ניהולית וניסיון קודם בהדרכה, על תפיסת ההדרכה בקבוצות כחויה לימודית.
4.      לזהות באיזו מידה רואות המדריכות יתרון בהדרכת קבוצות.
5.      לזהות באיזו מידה מעדיפות המדריכות הדרכה במסגרת מרכזי הדרכה בקבוצות על פני מודל ההדרכה המסורתי (פרטני).
שאלונים נשלחו לכל המדריכות שהשתתפו לפחות פעם אחת בהדרכה בקבוצות (n=23). השאלונים שנשלחו בשלב הנוכחי של המחקר היו כמעט זהים לשאלונים שנשלחו לסטודנטים שהשתתפו בשלב הראשון של המחקר.
18 השאלונים שנענו שמשו בסיס למחקר הנוכחי ומייצגים כ - 80% מאוכלוסיית המדריכות שהדריכו קבוצות באותה תקופה.
נתוני המחקר הנוכחי נאספו בחודש דצמבר 1993, אפריל, מאי 1994.
מממצאי המחקר עולה שלא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק, בין ממוצע מספר השעות שהוקדשו להדרכה בקבוצות לעומת מספר השעות שהוקדשו להדרכה לפי המודל המסורתי (פרטני). תפיסה והערכת ההדרכה בקבוצות על ההתנסות הלימודית הוערכה באופן חיובי על ידי המדריכות. דפוסי התנהגות ניהולית וניסיון הדרכה קודם גרמו לשינויים שוליים בתפיסות ובהערכות החיוביות של המדריכות. בעוד הממצאים מורים על כך שהמדריכות רואות את היתרונות במודל ההדרכה בקבוצות ומעדיפות מודל זה על פני המודל המסורתי, מתגלה שהמדריכות בעלות ניסיון רב בהדרכה רואות יתרון גדול יותר בהדרכה בקבוצות ומעדיפות אותו, על פני המדריכות בעלות פחות ניסיון בהדרכה.
בסיכום, הממצאים תומכים ביעילותו של מודל ההדרכה בקבוצות כמודל חלופי-אלטרנטיבי.