ועדת האתיקה של ריפוי בעיסוק בישראל

 
 
הקוד האתי הינו תעודת הזהות הערכית של קהילת המרפאים בעיסוק.
 
הקוד כולל עקרונות מנחים המשמשים כמצפן המוביל את הדרך בעשייה היומיומיות שעל בסיסם פועלת קהילת המרפאים בעיסוק בישראל הכוללת מחנכים, חוקרים, מטפלים, וסטודנטים.
 
העקרונות המנחים משקפים את ערכי המקצוע ומגדירים את אחריותם של המרפאים בעיסוק בעבודתם. מהעקרונות המנחים נגזרים כללים להתנהגות אֶתית –מקצועית של המרפאים בעיסוק המנחים להתנהגות מקצועית ראויה, ומשמשים בסיס לקבלת החלטות מקצועיות נכונות, בהתאם לערכי המקצוע, ויהווה אמַת מידה לשיפוט ההתנהגות המקצועית.
 
הקוד האתי מבוסס על אתיקה מקצועית, שהינה התנהגות מוסרית ובחירה בדרך הטובה ביותר לפעולה במסגרת העיסוק במקצוע. 
 
מטרות הקוד האתי
• להגדיר כללים להתנהגות המחייבת כלאחד מקהילת המרפאים בעיסוק
• להבטיח שכל מרפא בעיסוק יבצע את עבודת ובצורה הטובה ביותר
• להבטיח מינימום של נזקים בעת התערבות של ריפוי בעיסוק
• ליצור ולשמר בקרב קהילת המרפאים בעיסוק אוירה מוסרית במסגרת העשייה המקצועית.
 
ועדת אתיקה 
ועדת האתיקה הינה וועדה מטעם הוועדה המקצועית העליונה למקצוע הריפוי בעיסוק,
מטרתה העיקרית היא קידום התנהגות מקצועית אתית.
 
בנוסף:
1. הועדה תייעץ ותפעל כמרכז לפניות בנושאים הכרוכים בסוגיות אתיות מקצועיות.
2. הוועדה תיזום פעילויות לקידום הנושא, באמצעות הטמעת חשיבה אתית-מקצועית בשדה הקליני ובמסלולי ההכשרה, תוך שיתוף ידע בתחום והתעדכנות מתמדת.
3. הועדה תזמן על פי שיקול דעתה, עובדים ומנהלים לדיון בסוגיות שנויות במחלוקת ובמכלול נושאים הקשורים להתנהגות אתית מקצועית.
 
דרכי הפעולה של הועדה בבואה לדון בסוגיה אתית:
הועדה תדון בפניות של מרפאים בעיסוק מכל התחומים והארגונים, בפניות של מטופלים, של אנשי מקצוע שותפי טיפול ומהקהל הרחב.
 
אופן הפנייה לוועדה: 
1. יש להגיש פניה בכתב ליו"ר וועדת האתיקה לכתובת ת.ד 1715 רעות 71799
2. הפניה תכלול: 
   א. הסבר סיבת הפניה לוועדה.
   ב. תיאור המקרה כולל פרטים מלאים על כל הנוגעים במקרה כולל תאריכים מדוייקים על המקרה.  
3. במידת הצורך יוזמנו לדיון יוזמנו הנוגעים בדבר.
4. לאחר הצגת המקרה, יתקיים דיון בין הנוכחים.
5. הועדה שומרת לעצמה זכות לדון ולגבש חוות דעת ללא נוכחות הנוגעים בדבר.
6. סיכום הדיון וההמלצות יועברו בכתב לנוגעים בדבר תוך 45 ימים 
7. כחלק מתהליך למידה, שיתוף ושקיפות בפעולות הועדה, ניתן יהיה לפרסם תאור מקרה באתר העמותה ללא סימנים מזהים ובהסכמת הנוגעים בדבר.
הדיון בוועדה יתקיים בנוכחות 3 מחברי הועדה לפחות, בנוסף ליו"ר.
 
במקרים בהם יהיה צורך לערב את משרד הבריאות יופנה הפונה להגיש את תלונתו לוועדת האתיקה / משמעת במשרד הבריאות.