תקציר ישיבת ועד העמותה - 4.9.2017

 
 
 
פרוטוקול ישיבת וועד העמותה- 4.9.2017

נוכחות: בתאל זמורה – מנכל"ית, חייקי זינגרביץ גזברית, דנה לוין, חן כהן, תאיר שיתיאת שבת, בתיה מרום, אסנת בר חיים ארז, דפנה ארדיטי, ליאת גפני, רוני עזר, נוגה זיו, דנית לנגר.

הנושאים שנידונו בישיבה:

• בחירת ד"ר נעמה כץ ואיה חסדאי לחברות וועד מן המניין- אושר פה אחד.
• בחירת יוריו"ות משותפות חדשות לעמותה: דר' נעמה כץ ואיה חסדאי- אושר פה אחד.
• דנה לוין נבחרה כגזברית העמותה ותחליף את חיקי זינגרביץ שפרשה 13.9.2017 – אושר פה אחד.
• אישור דוחות כספיים ודוח מילולי לשנת 2016- אושר פה אחד.
• שינוי סעיף 19 לתקנון
סעיף 19 בנוסחו היום: "הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו".
סעיף 19 בנוסח המוצע: "הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו ו/או עובדיו ו/או מיופה כוחו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. מובהר, כי בכל מקרה לכל עניין הדורש את חתימת מורשי החתימה תידרש חתימתם של לפחות שנים ממורשי חתימה."
• שינוי מוצע לסעיף 13 (א) לתקנון:
סעיף 13 (א) בנוסחו היום: " הוועד ימנה 7 חברים שייבחרו באסיפה כללית."
סעיף 13 (א) בנוסח המוצע: "הוועד ימנה בין 7 ל – 25 חברים אשר יבחרו באסיפה כללית".
שינוי אושר פה אחד.
• שינוי מוצע לסעיף 13 (ב) לתקנון
סעיף 13 (ב) בנוסחו היום: הוועד יורכב מ-6 חברי עמותה שהם מוסמכים לריפוי בעיסוק ומחבר אחד שהינו סטודנט לריפוי בעיסוק בשנה השלישית ללימודיו.
סעיף 13 (ב) בנוסח המוצע: "הוועד יורכב מחברי העמותה בלבד שהם מרפאים בעיסוק בעלי רישיון ו/או סטודנטים לריפוי בעיסוק אשר נמצאים במסלול לקבלת רישיון, מספר הסטודנטים החברים בוועד יהא לכל היותר שליש מהרכבו הכולל של הוועד".
שינוי אושר פה אחד.
• שינוי מוצע לסעיף 5 לתקנון
סעיף 5 בנוסחו היום: " הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים".
סעיף 5 בנוסח המוצע: "הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים ו/או יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שנמסרה על ידי החבר ו/או באמצעות הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד כפי שנמסרו ע"י החבר; לפי בקשת החבר תשנה העמותה את מענו הרשום ו/או כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד בפנקס החברים".
שינוי אושר פה אחד.
• שינוי מוצע לסעיף 9 (א) לתקנון
סעיף 9 (א) בנוסחו היום: "אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה: היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים."
סעיף 9 (א) בנוסח המוצע: "אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות 10% (עשרה אחוז) ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים".
שינוי אושר פה אחד.
בחירת מורשי חתימה חדשים: דר' נעמה כץ, בתאל זמורה מנכ"לית ודנה לוין הגזברית. שינוי אושר פה אחד.
• EBSCO- קאסי, נציגת החברה הציגה אפשרות של העלאת גיליונות הijot לפלטפורמה של EBSCO שקהל היעד של החברה הוא ספריות אקדמיות בארץ ובעולם. הפרסום דרכם יפיץ את הגיליונית לקהל הרחב ואולי גם יעודד כתיבה באנגלית של מאמרים. הכניסה תנתן למנויים בלבד. ההצטרפות אושרה פה אחד תוך בקשה לבדיקת החוזה ע"י היועמ"ש .
• סטודנטים נציגי ועד – חן כהן תיקח על עצמה את הנושא לאיתור הנציגים מהאקדמיות כחברי ועד ולהגדרת תפקיד מסודרת בוועד העמותה.
• קורס פרקינסון – אמור להתחיל באוקטובר – ההרשמה עד כה איננה מספקת לפתיחת הקורס. השירות הארצי לריפוי בעיסוק במשרד הבריאות מעוניין לקדם את פתיחת הקורס ויפעל לעזר בשיווקו.
• ביקורת משרד הכלכלה: הועברו הדוחות המבוקשים אל רואה החשבון האחראי.
• דוחות כספיים: שנת 2016 הייתה שנה שהניבה הכנסות גבוהות יותר משנה קודמת.
• הגדלת משרת המנכ"ל – משרתה של המנכל"ית הוגדלה ל-60% משרה ומשכורתה עודכנה בהתאם.
• הכנס השנתי- נידונו הפרטים הטכניים האחרונים של הכנס השנתי.
• Ijot - ד"ר בתיה מרום הציעה לפתוח אתר בפייסבוק כדי שהמתעניינים יוכלו להעלות בו שאלות שונות. הוחלט להשתמש באתר הפייסבוק הקיים לצורך הנושא. כמו כן ביקשה להתייעץ עם יועץ מתודולוגי לגבי בחירת המאמרים המפרסמים בגיליונות והופנתה ליועצים הקיימים באונ' ת"א.

נספח: הצבעה מקוונת מתאריך 12.9.17:
לפי בקשת רו"ח העמותה מר אורי אמסטרדמר-הוספת סעיף בתקנון:
הוספת סעיף 1(א') 10. "העמותה תפעל כארגון מקצועי עפ"י סעיף 9(2א) לפקודת מס הכנסה."- אושר ע"י ועדת ביקורת וע"י כל חברות וועד העמותה פה אחד.