תקציר ישיבת ועד העמותה - 24.4.2017

 
 
 
הישיבה התקיימה בתאריך 24.042017

נוכחות: בתאל זמורה – מנכ"לית העמותה, חן כהן, מיכל אורפז ציפריס, תאיר שיתיאת, דפנה ארדיטי, אסנת בר חיים ארז, ליהיא מלכה, רוני עזר, דנה לוין.

הנושאים שנידונו בישיבה:

הצטרפות ופרישת חברות מוועד העמותה:
ליהיא מלכה הצטרפה כנציגת אונ' ת"א,
דנה לוין ותאיר שיתיאת שהיו נציגות הסטודנטים הצטרפו החברות מן המניין – קבלתן אושרה בהצבעה פה אחד.

מורשות מידע בחשבון בנק העמותה: דורית שפירא, מזכירה ובתאל זמורה, מנכ"לית –
ההחלטה אושרה פה אחד.

בתאל זמורה נבחרה כבעלת זכות חתימה בחשבון הבנק של העמותה- אושר פה אחד,
מורשות החתימה בעמותה הן: נע'ם ג'השאן סגנית וממ"מ יו"ר העמותה בתאל זמורה – מנכלי"ת, חייקי זינגרביץ – גזברית. הנושא יועבר לטיפול היועץ המשפטי לצורך האישורים הנדרשים.

כנס שנתי – התקבלו כל ההצעות לקולות הקוראים בנושא התוכן המקצועי של הכנס,
וכן פוסטרים ,סימפוזיומים וסדנאות שמתוכם יבחרו ע"י הוועדה המדעית אלו
שישתתפו בכנס השנתי.
הכנס יתקיים במשך יומיים, יום ראשון במלון דן פנורמה בת"א לפי הסדר הבא:
הרשמה, פתיחת הכנס – ברכות מאישיות ציבורית, מפגש עם פנסיונרים,
פנל חברות כנסת (טרם הוחלט מי תהיה ח"כ שתשתתף) לאחר מכן מושבים מקבילים
של שעה וחצי כ"א, מושב של הצגת פוסטרים, ארוחת צהרים, הרצאת שרה רוזנבלום –
פרס מצוינות, הרצאת מאיה אל חלל לבבי (חדשנות ויזמות) וסיום שטרם נקבע מה כיצד יתבצע.
יום שני: טרם נקבעה הרצאת הפתיחה, סדנאות, שולחנות עגולים, סדנאות.
נבדקת האפשרות להעביר את האסיפה הכללית ליום השני של הכנס.
תעשה פנייה למרפאות בעיסוק גמלאיות מדור המייסדים כדי לראיין אותן והפרוייקט
יוצג בכנס השנתי.

חסויות לכנס – נותני החסויות שאישרו את השתתפותם הם: אלין וקרן שלם , נבדקות אפשרויות לצרף נותני חסויות נוספים ע"י המנכלי"ת וחברת ההפקות.

יחסי ציבור – התקבלה החלטה בישיבת הוועד לשכור את שרותיה של חברת יחסי
ציבור בעלות של עד 15000 ₪ + מע"מ שתייחצן את הכנס השנתי. בהמשך תיבדק האפשרות להיעזר בשירותיה לכל השנה.

מעגלי שיח – עד כה נרשמו 90 משתתפים שחולקו לפי נושאים ומיקומים הגאוגרפי.
נבחרו מרפאות בעיסוק שתובלנה את הקבוצות.

אתר העמותה – הקטגוריות בכל לשוניות ייערכו ויאורגנו מחדש כדי למנוע כפילויות ועומס.
הנושא יטופל ע"י חברות העמותה ובמידת הצורך יצא קול קורא לקבלת עזרה .

פייסבוק – חשוב שלעמותה תהיה אג'נדה מסודרת שתופיע באתר – הנושא יועבר לדיון
בישיבת וועד העמותה הבאה.