נובמבר 2003, כרך 12, מס' 4

 
 
פרופיל ביצוע במבחן ה-Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS) באוכלוסייה ישראלית בריאה
מאת: אורית דביר, נגה אבני, בתיה באר, עליזה טמיר, יובל נוה, בתיה פלזן
מילות מפתח: תפקודים אקזקוטיבים, BADS, פרופיל ביצוע, אוכלוסייה ישראלית בריאה
 
תקציר:
תפקודים אקזקוטיבים הם תהליכים של יזימה, תכנון ובקרת ביצוע מטלה(Lezak, 1995). מבחן ה-BADS(Wilson, Alderman, Burgers, Emsile & Evans, 1996) ובעברית – הערכה התנהגותית של התסמונת הדיסאקזקוטיבית, מתייחס ליכולות של: תכנון, בקרה, העברת קשב (Shifting), זיכרון עבודה, הערכת זמן ויזימה. ייחודו של אבחון זה הוא ביכולתו להעריך את חומרת הבעיות בחיי יומיום הנובעות מהתסמונת הדיסאקזקוטיבית ובדיקת מספר מרכיבים בו זמנית באותה המטלה.
מטרות המחקר: (א) לאסוף נתונים לקביעת פרופיל ביצוע באבחון ה-BADSבאוכלוסייה ישראלית בריאה, תוך התייחסות להשכלה, גיל ומין, והשוואתם לנתונים המופיעים במדריך הבריטי. (ב) לבדוק מהימנות בין בודקים בשני תתי-מבחנים. (ג) לבדוק התאמת תת-מבחן "שיפוט זמן" מבחינה תרבותית.
שיטה:אוכלוסייה: 93 אנשים בריאים, עצמאיים, נדגמו במדגם מכוון וחולקו לשלוש רמות השכלה: ללא בגרות, עם בגרות ואקדמאים, ולשלוש קבוצות גיל: 18-35, 36-50, 51-65. האבחון הועבר בתוספת של שש שאלות, שחוברו על ידי הבודקים, בתת-מבחן "שיפוט זמן".
תוצאות:בהשוואת נתוני המחקר לנתונים של האוכלוסייה הבריטית המופיעים במדריך, נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בתת-מבחן "שיפוט זמן". באוכלוסיית המחקר נמצא כי ציון הפרופיל של קבוצת האקדמאים היה גבוה יותר באופן מובהק מאשר הציון של קבוצת "ללא בגרות" וכמו כן ציון הפרופיל של קבוצת הצעירים לעומת קבוצת המבוגרים. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין המינים בציון הפרופיל, אך נמצא הבדל בביצוע בשלושה תתי-מבחנים. נמצאה מהימנות גבוהה ומובהקת בשני תתי-המבחנים "חיפוש מפתח" ו-"מפת גן חיות" בין ששת הבודקים. מבחינת ההתאמה התרבותית של תת-מבחן "שיפוט זמן", בשתיים מתוך ארבע השאלות ענו רוב הנבדקים נכונה.
מסקנות והמלצות:הנורמות הבריטיות נמצאו מתאימות לשימוש באוכלוסייה ישראלית. יש להתחשב בהשפעת רמת ההשכלה של הנבדקים על תוצאות המבחן. נמצא כי תת-מבחן "שיפוט זמן" אינו מתאים בחלקו מבחינה תרבותית לאוכלוסייה ישראלית. קיים צורך בהמשך איסוף נתונים באוכלוסייה בריאה והמשך בדיקת תוקף המבחן בקרב אוכלוסיות נוספות בארץ.
 
Performance Profile of the Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS) in a Healthy Israeli Population
 
Summary:
Executive Functions (EF) refers to cognitive abilities involved in volition, planning purposive action and effective performance (Lezak,1995). The BADS (Wilson, Alderman, Burgess, Emslie & Evans, 1996) examines a range of cognitive functions representative of executive abilities, such as cognitive flexibility, working memory, planning, initiation and time estimation. The purposes of this study were: a. to gather data (education, age and gender) in order to establish a performance profile of the BADS in a healthy Israeli population, while comparing them to the data in the British guide. b. To examine the inter-rater reliability of the BADS. C. To examine the cultural appropriateness of the subtest “Temporal Judgment” to Israeli culture. Method: Ninety-three healthy independent participants were sampled in a systematic sampling and were divided into three levels of education: without Bagrut (matriculation examination, taken at the end of high school), with Bagrut and with academic degree, and into three age groups: 18-35 years, 36-50 years and 51-65 years. The test was administered with an addition of six questions, composed by the researchers, to the “Temporal Judgment” subtest.
Results: When compared to the data in the British guide, a statistical difference was found in the “Temporal Judgment” subtest. In the research population a statistical difference was found between the academic group and the non-Bagrut group, and the same with the young group and the old group. There was no statistical gender difference in the profile score, but there was a difference in three subtests scores. Inter-rater reliability was high and significant in both subtests among the six authors. Vis a vis the cultural appropriateness of the “Temporal Judgment” subtest, most of the participants answered two out of the four answers correctly.
Conclusions and recommendation: The British norms were found to be appropriate for an Israeli population. The influence of education on the scores must be considered. It has been found that the “Temporal Judgment” subtest is partially appropriate for an Israeli population. More data on a healthy population needs to be collected and the test needs to be validated for other populations in Israel.