ספטמבר 2002, כרך 11, מס' 3+4

 
 
דרכי התערבות בריפוי בעיסוק לטיפול בליקוי באינטגרציה ויזומוטורית בקרב ילדים עם ליקויי למידה
מאת: עמיה ולדמן-לוי, מירי טל-סבן
מילות מפתח: ליקויי למידה, תפיסה חזותית, אינטגרציה ויזומוטורית, גישה תפיסתית מוטורית וגישה על פי מודל לעיבוד מידע
 
תקציר:
מאמר זה מתמקד בשני סוגי התערבות שונים בליקוי באינטגרציה ויזומוטורית בקרב ילדים עם ליקויי למידה. החלק הראשון של המאמר יידון בהגדרות לתפיסה חזותית על פי שתי גישות שונות, הראשונה מתחום החינוך והשנייה מתחום הנוירופסיכולוגיה והפסיכולוגיה הקוגניטיבית. בהמשך תוצג מיומנות האינטגרציה הויזומוטורית, הכוללת, מבין מיומנויות התפיסה החזותית, מרכיב מוטורי. החלק השני של המאמר יתייחס להגדרת המונח ליקויי למידה. החלק השלישי והעיקרי של המאמר יסקור שתי גישות התערבות המוכרות למרפאות בעיסוק: הגישה התפיסתית מוטורית (Frostig,1964) ומסגרת התייחסות של תפיסה חזותית על פי מודל לעיבוד מידע (Todd,1993; 1999). הדיון יתמקד בהבדלים שבין הגישות תוך ניסיון להתאים בין הגישה ואוכלוסיית היעד המטופלת. הסיכום יכלול מסקנות והמלצות למחקר עתידי.
 
המאמר נכתב על בסיס סמינר תיאורטי במסגרת לימודי הבוגר בביה"ס לריפוי בעיסוק, האוניברסיטה העברית, ירושלים, בהנחיית הגב' מירי טל-סבן. 
 
 
Approaches in Occupational Therapy for treatment of deficits in Visuo-motor integration among children with learning disabilities
Key words:learning disabilities, visual perception, visuo-motor integration, Perceptual-Motor approach, Information Processing approach
By: Amia Waldman-Levi, Miri Tal-Saban
 
Summary:
This article presents two different approaches for treating deficits in visuo-motor integration among children with learning disabilities. The first section of the article discusses the definitions of visual perception, based on two different areas: Educational and neuro-psychological/cognitive-psychological. Emphasis is put on the motor component, as part of visuo-motor integration. The second section of the article relates to the definition of learning disabilities. The third, and major section, reviews two treatment approaches: The Perceptual-Motor approach (Frosting, 1964), and the Visual-Perceptual frame of reference, based on the Information Processing approach (Todd, 1993; 1999). These approaches are compared, and applications to the target population and the relevance of these approaches for occupational therapists are discussed. Conclusions and recommendations for future research are presented.